ANBI

Het RSIN dan wel het fiscaal nummer: 8525.03.921

De doelstelling:

Doelstelling van Afrika Anders:

De stichting Afrika Anders biedt het publiek de mogelijkheid kennis te laten maken met culturele, religieuze, sociale en economische aspecten van het continent Afrika. Daartoe exploiteert zij een museum waarin kunst en cultuur wordt tentoongesteld en organiseert zij activiteiten (voornamelijk workshops). De stichting heeft geen winstoogmerk. Indien de financiële resultaten het toelaten, ondersteunt de stichting financieel  lokale projecten in Afrika.

Het bestuur:

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Voorzitter: Wil Stal uit Eijsden
  • Secretaris: Frank Geerings uit Landgraaf
  • Penningmeester: Koen Hambückers uit Eijgelshoven.

Het bestuur werkt onbezoldigd en komt gemiddeld 6 keer per jaar bijeen. Kosten die de leden van het bestuur uit hoofde van hun functie maken, worden door de stichting aan hen op declaratiebasis vergoed.

De vrijwilligers:

Afrika Anders werkt uitsluitend met vrijwilligers, waarvan het merendeel nog afkomstig is uit  het Afrikacentrum uit Cadier en Keer. Omwille van de continuïteit is de stichting steeds op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers. De door de vrijwilligers uit hoofde van hun voor de stichting verrichte activiteiten en de daaruit voortvloeiende kosten, worden op declaratiebasis vergoed.

Het actuele beleid:

Afrika Anders beschikt over een ruimte waarin zij haar kunst- en cultuurvoorwerpen uit Afrika tentoonstelt. De collectie is deels afkomstig uit het voormalig Afrikacentrum uit Cadier en Keer en verder aangevuld met schenkingen van particulieren. Het museum is gehuisvest aan de Grote Gracht 74 in Maastricht. Omdat zelfstandige exploitatie van een museum  moeilijk is vanwege financiële lasten en personeel bezetting, is samenwerking gezocht met het museum Sjoen Limburg. Het museum (incl. rondleiding)  is te bezoeken na afspraak en de ruimtes kunnen ook gebruik worden voor activiteiten waarbij de entourage van Afrikaanse kunst en cultuur een ondersteunende rol kan vervullen.

Het accent van de activiteiten van de stichting ligt op het organiseren van workshops, waarbij vooral de workshops Beeldhouwen veel belangstellenden trekken. Hiertoe organiseren wij in de vakantiemaanden juli en augustus op de locatie St. Geertruid workshops. De docenten van deze workshops zijn kunstenaars uit Zimbabwe die wij als gast van onze stichting naar Nederland laten komen. Op deze manier stellen wij hen in staat om een inkomen te vergaren die hen in staat stelt in hun land met hun gezin/familie een zelfstandig leven te leiden. Wel vragen wij hen een deel van de verdienste aan te wenden voor hun lokale omgeving. De meegebrachte kunst wordt in Nederland verkocht. Afrika Anders ondersteunt hen daarbij. Als de financiële resultaten het toelaten ondersteunt Afrika Anders ook nog lokale projecten in Afrika, georganiseerd door de particuliere initiatieven van derden. Andere workshops die wij geven zijn percussie en voor de jeugd knutselactiviteiten,  waarbij wij ons verplaatsen in de Afrikaanse jeugd.

Afrika Anders probeert de kunst uit Afrika (voornamelijk Zimbabwe) te verkopen, waarvan de revenuen ook weer ten gunste komen van de kunstenaars of projecten van derden. Hiertoe organiseren wij (permanente) tentoonstellingen op diverse locaties. Daarnaast nemen wij deel aan regionale kunstmarkten om de naamsbekendheid van Afrika Anders te vergroten en kunst te verkopen.

Het beleid van de stichting is gericht op het continueren van de hiervoor beschreven activiteiten, zolang een gezonde financiële exploitatie dit toelaat. Daarnaast is het kunnen beschikken over voldoende vrijwilligers om de diverse activiteiten te kunnen organiseren een voortdurende bron van aandacht.